This is an archive of the former website of the Maoist Internationalist Movement, which was run by the now defunct Maoist Internationalist Party - Amerika. The MIM now consists of many independent cells, many of which have their own indendendent organs both online and off. MIM(Prisons) serves these documents as a service to and reference for the anti-imperialist movement worldwide.

Tři hlavní body

MIM se odlišuje od jiných komunistických stran, třemi nejvážnějšími otázkami :

1. MIM si myslí, že po převztí moci proletariátem v socialitické revoluci, zůstáva potenciál pro restauraci kapitalizmu pod vedením noé buržoazie uvnitř komunistické strany. V případě SSSR, buržoazie převzala moc po smrti Stalina r. 1953; v Číně po smrti Maa a svržení "Bandy čtyř" r. 1976.

2. MIM uznává čínskou kulturní revoluci jako největší pokrok komunizmu v lidské historii.

3. Jak Marx, Engels a Lenin zformulovali a MIM potvrdilo pomocí materialistické analýzy - imperializmus získává obrovské bohatství z Třetího světa i značnou část ho používá k tomu, aby si koupil část populace utlačovatelů, tak zvaných dělníků. Tito tak zvaní dělníci koupení imperializmem, tvoří novou maloburžoazii zvanou dělnická aristokracie. Tato třída není hlavním prostředkem Maoizmu v těchto zemích, poněvadž jejich životní úroveň je závislá na imperializmu. Dnes imperialistické super zisky vytvořily tuto situaci v Kanadě, Quebeku, U$A, Anglii, Francii, Belgii, Německu, Japonsku, Itálii, Švýcarsku, Lucembursku, Holandsku, Izraeli, Švédksku a v Dánsku.

MIM uzná za člena toho, kdo souhlasí sę základními principy a uznává demokratický centralizmus, princip většiny v ostatních otázkách stranické linie.

"Teorie Marxe, Engelse, Lenina a Stalina je univerzálně aplikovatelná. Musíme klást důraz na to, že se nejdná o dogma, ale onávod, jak postupovat. Její studium není jen přeříkávání termínů a frází, ale učení marxizmu-leninizmu jako nauky o revoluci." -- Mao Ce-tung.

Na svém stranickém sjezdu r. 1995, MIM zchválilo politický program vyjadřující, co chceme a v co věříme.

Under construction. Send your Maoist translations of choice with English explanations to [email protected] . Thank you.